Vandforsyning i Havekolonien Storaaen, 7500 Holstebro

Hovedledninger og stikledninger

Havekolonien Storaaen leverer drikkevand gennem et net af hovedledninger. Fra disse hovedledninger går der stikledninger ind til den enkelte have.

Ved stikledning forstås ledningen fra hovedledningen til skel ved den enkelte have, herunder afspærringsanordning på stikledningen som er placeret uden for skel.

Du skal som haveejer selv sørge for vedligeholdelse af stikledningen fra skel og videre ind på grunden, inklusiv målerbrønd, måler og afspærringshaner for måleren.

Alt arbejde med vandinstallation skal udføres af en autoriseret VVS - installatør i henhold til gældende lov.

Vandmålere

Hovedmåleren er placeret i vejen ved overgangen fra Steen Blichersvej til havekolonien. Der er 25.3.2014 installeret en ny måler med radioaflæsning, den viser havekoloniens samlede forbrug. Den enkelte have har en analog vandmåler. Disse måleren bliver aflæst sidst i december af bestyrelsen. Måleren skal være tilgængelig, så der er let adgang for aflæsning og service.

Udskiftning af vandmåleren sker ved henvendelse til formanden eller et andet bestyrelsesmedlem, som foranlediger udskiftningen.

Der skal placeres en vægt oven på dækslet af målerbrønden, således at låget ikke ”flyder væk” i forbindelse med eventuel oversvømmelse.

Frostsprængninger

Havekolonien Storåen opfordrer alle haveejere til at sikre at vandmåler og vandrør ikke fryser.

Den bedste frostsikring er at tømme rør og måler for vand i vinterhalvåret.

Frostsprængninger af haveejernes egne vandrør og målere dækkes ikke af Havekolonien Storaaen og i de fleste tilfælde heller ikke af forsikringen.

Ved sådanne sprængninger skønnes forbruget. Vandtabet og montering af ny vandmåler betales af den enkelte kolonihaveejer.

Utætheder og fejl på vandmåleren

Utætheder eller fejl på vandmåleren skal hurtigst muligt anmeldes til formanden eller et andet bestyrelsesmedlem.

Hvis måleren går i stå, vil forbruget blive beregnet ud fra tidligere års forbrug.

Bestyrelsen

April 2014