Byggevejledning vedtaget 24.3. 2014 og revideret 24.2. 2020 og 28.2.2022

Al bestående byggeri kan vedligeholdes og renoveres i fuld udstrækning uden arealmæssige ændringer.

 

Alt byggeri og tilbygninger skal meldes til formanden, og bestyrelsen skal godkende dette før byggeriet påbegyndes. Der skal medfølge en målsat tegning af bygningen samt en målsat beliggenhedsplan på grunden.

I øvrigt påhviler det bygherren at overholde alle bestemmelser i lokalplan nr. 1020 for Havekolonien Storaaen 58. Find link til lokalplanen under linkmenuen.

Inden for den enkelte havelod må der højst opføres 1 bygning med et areal der overstiger 15 m2. Bygningen må gives en størrelse på indtil 50 m2 målt efter reglerne i byggereglementet.

Ud over hovedhuset må der opføres udhuse, drivhuse og lignende, herunder halvtag og overdækninger, på tilsammen 25 m2. Der må ikke være installationer som håndvask, wc, bad, vaskemaskine og lignende i udhuse. Disse må ikke anvendes som opholdsrum og soverum. Ved sammenbygning af hovedhus og udhuse må der ikke være gennemgang /forbindelse mellem de enkelte huse.

Bygninger må kun opføres i én etage uden udnyttelig tagetage. Der må ikke bygges kælder under nogen bygninger.  

Alle typer tag må bygges.

Figur 2

Figur 2

Bygningen må kun udføres i én etage uden udnyttet tagetage og ikke have en højde, der overstiger 4 meter målt fra eksisterende terræn. Terrænet må ikke ændres i forhold til DVR90. (Forklaring på DVR90 og kote nederst på denne side.) Figur 3 viser en terrænplan.

Inden byggeriet påbegyndes skal koten på grunden fastlægges efter DVR90 og godkendes af bestyrelsen. Denne kote er udgangspunkt for ethvert byggeri.

Det påhviler bygherren, efter færdiggørelse af byggeriet, at eftervise, at der ikke er lavet terrænregulering, og at ethvert byggeri overholder højdebegrænsningen på de 4 meter jfr. DVR90.

(Kommunen har åbnet muligheden for at niveauregulere havearealet. Ønsker haveejeren at søge om en niveauregulering, skal dette anmeldes til bestyrelsen, og først når bestyrelsen har godkendt ønsket, sendes ansøgningen til kommunen. Niveaureguleringen kan højst være på 50 cm.)

Bygningens ydervægge skal fremstå i træ. Tagflader må ikke fremstå blanke og reflekterende.

Al bebyggelse på en havelod skal placeres mindst 2,5 meter fra skel til nabogrund og mindst 8 meter fra nærmeste øvre vandløbskant ved åbredden. Mod naboskel eller sti må højden ikke være over 1,4 x afstanden til naboskel eller sti. Se figur 2.

Tilslutning til kloaknet samt installation af vvs og el skal udføres af autoriserede håndværkere.

Ved etablering af indendørs pejs eller brændeovn skal dette meldes til kommunen, da installationen skal godkendes af en skorstensfejer, der også sørger for lovpligtig fejning.

I forbindelse med åben terrasse er det tilladt at etablere udendørs pejs og friluftskøkken.

Det er haveejerens ansvar at overholde disse regler. Ved klager eller indgreb udefra skal haveejeren fjerne den del af byggeriet, der strider mod ovenstående regelsæt.

I de lavere liggende haver i kolonien er der mulighed for dispensation for byggehøjden ved at søge herom ved kommunen. En sådan dispensation skal forelægges bestyrelsen til godkendelse.

Figur 3

Figur 3

Byggeri opført før 2009

Al bestående byggeri kan vedligeholdes og renoveres i fuld udstrækning uden arealmæssige ændringer.

Kote

En kote er højden for et bestemt terrænpunkt. I Danmark regnet fra Dansk Vertikal Reference 1990 (DVR90) der erstatter det hidtil anvendte Dansk Normal Nul (DNN). Højden angives i meter med tre efterfølgende decimaler, sådan at f.eks. udtrykket kote 43,253 betyder, at punktet ligger 43,253 m (= 43 m og 253 mm) over den normale vandstand.

Visse faste punkter i landskabet (bjergtoppe, klippefremspring, bygninger osv.) forsynes med et indstøbt fikspunkt, som opmåles, så man kender dets nøjagtige geografiske koordinater. Disse fikspunkter kan benyttes som reference ved lokale nivellementer.

En højdekurve udgøres af terrænpunkter med samme kote. Højdekurver bruges både ved geodætiske beskrivelser af landskabet og ved udarbejdelse af tegningsmaterialer forud for ændringer i terrænet.