15.7.2019
Have nr. 8 og have nr. 13 har fået nye ejere.

1.7.2019
Søndag den 30. juni blev fire have bedømt af havekonsulent Erling Mikkelsen.

Bestyrelsen havde udpeget fire haver til bedømmelse, heraf bliver to præmieret sidst på sæsonen.

10.5.2019
Forslag fra udvalget vedr. vandmålerne i Hf. Storaaen

Udvalget har udarbejdet 3 forslag. Bestyrelsen foreslår, at forslagene debatteres på vores temaaften i september. En løsning skal endelig vedtages på generalforsamlingen i 2020.

 Forslag 1

 Skifte nuværende vandmålere til elektroniske vandmålere.

Engangsudgift: 2234 kr. for hver enkelt haveejer til måleren og montering

Årlig fast udgift: 90 kr., dækker bilaget fra Vestforsyninng med de elektroniske aflæsninger.

Fordele:

Alarmer på de enkelte målere.

Nemmere udelukkelse ved huller på vandrør.

Lav éngangsydelse og lav årlig udgift for haveejerne.

Ulemper:

 Ingen forsikring på eksisterende vandrør eller stophaner.

 Ingen hjælp ved udgravning og reparation.

Foreningen:

Skal stadig selv stå for vandrørene i området.

Skal stadig selv stå for opkrævning for vandforbruget.

Skal ikke aflæse målerne manuelt hvert år.

Skal forsat afregne vandforbruget med Vestforsyning efter hovedmåleren.

Skal selv stå for den difference der er mellem hovedmåleren og de 55 elektroniske målere.

Modtager årligt et bilag med forbruget på de enkelte målere til afregning.

Forslag 2

Vestforsyning overtager ledningsnettet og opsætter elektroniske vandmålere

Engangsudgift: 6233,63 kr. for hver enkelt haveejer til måleren, montering og vandrørene

Årlig fast udgift: 852,50 kr.

Vestforsyning står for:

Alle vandrør i området.

Opkrævning af vandforbruget.

Aflæse målerne hvert år.

Hovedmåleren vil ikke være aktuel.

Fordele:

Alarmer på de enkelte målere.

Forsikring på alle rør og ingen forpligtelser for foreningen.

Ulemper:

Dyr engangsudgift og fast årlig afgift.

Forslag 3

Ligner forslag 1, dog med oprettelse af en konto til ”vandopsparing” til udbedring af kommende reparationer af rørsystemet.

Status ved vandtabet omkring nytår 2018/2019

Tab pr. time: 0,02 m3

(20 liter i timen, 175,2 m3 om året, ca. 8700 kr. pro anno)

Aflæst hos Vestforsyning ved første vandmålermøde 27/3-2019

Der blev fundet et hul, der forårsagede et vandtab på 300 m3 svarende til cirka 15000 kr. Reparationen kostede cirka 15000 Kr.

 

26.8.2018

Mandag den 27. august 2018 vil bestyrelsen gå en runde langs åbrinken og med en orangerød plastiksnor mærke de træer og grene, der skal beskæres i løbet af efteråret 2018.

8.4.2018

Endelig blev det dejligt havevejr. Husk vores reglement punkt 2: Haven skal være renset og i orden 1. juni og fremdeles sommeren igennem.

Vores næste bestyrelsesmøde er planlagt til 2.5., hvor vi bl.a. skal planlægge arbejdslørdagen den 9. juni. Hvis medlemmerne har gode ideer til arbejdsopgaver, kan de afleveres til formanden inden mødet.

 

19.5.2017

Vores arbejdslørdag nærmer sig. Det er lørdag den 10. juni. Bestyrelsen holder planlægsningsmøde den 31.5. Hvis medlemmerne har gode ideer til fælles arbejdsopgaver, kan de afleveres til formanden.

14.3.2017

Forslaget til vedtægterne blev ikke vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling 13.3. Vores første bestyrelsesmøde i 2017 er fastsat til 4. april.

22.9.2016

På bestyrelsesmøde 19.9. fulgte vi op på henvendelsen fra kommunen omtalt i nyhedsbrevet den 13. maj.

Kommunen bad om svar inden den 1. juli. Derpå gik sommeren. Kommunens sagsbehandler, bygningskonstruktør Ruby Kristensen, tog på rundtur i havekolonien for at se på klagerne med egne øjne og dermed afgøre, om det er noget kommunen er nødt til at reagere på. Derpå blev Kurt og June indkaldt til et møde den 12. september på kommunen.

På mødet blev det slået fast, at luftfotos fra 2008 og fremefter bliver sammenlignet. Se selv luftfotos på http://www.kortal.dk/. Ruby Kristensen fandt nogle haver, hun vil kontakte. Der kan dog let gå flere måneder pga. arbejdspres i afdelingen.

Kommunen oplyste, at de ikke har mødt borgeren bag klagerne, dog har de meddelt, at det er en person, der ikke er partshaver i kolonien. Skulle nogen træffe en person, der går rundt og stiller spørgsmål, så bed vedkommende om at præsentere sig og rette henvendelse til formanden om spørgsmål vedr. havekolonien.

 

11.5.2016

På mødet fremlage formanden en henvendelse fra kommunen. Holstebro Kommune har fået en henvendelse fra en borger, der ikke er partshaver i HF. Storaaen. Klagen går ud på, at nogle huse ikke overholder reglerne. Kommunen har været nødsaget til at benytte luftfoto fra tidligere år for at forholde sig til klagen. Se luftfoto på http://www.kortal.dk/

Bestyrelsen kan ikke se, at der er hold i klagen og sender kommunen den ønskede redegørelse og derpå forventes sagen lukket. De berørte haveejerne har fået besked.

Husk, at rette henvendelse til bestyrelsen inden en evt. renovering. Den enkelte haveejer skal selv sørge for at BBR- oplysningerne er opdateret.

 

17.3.2016
På bestyrelsesmødet den 16. blev emner fra generalforsamlingen bl.a. blev drøftet.
Vedr. en pumpe: det blev besluttet at leje en pumpe ved evt. fremtidige oversvømmelser.
Vedr. et tidligere dræn fra have nr. 37 og 46 over mod have nr. 2 efterlyser bestyrelsen medlemmer, der vil være med til at se på en mulig genetablering af drænet. Næste møde er fastsat til 11.5.

28.2.2016
Bestyrelsen har sit næste møde den 16. marts 2016.

15.2.2016
Bestyrelsen har sendt et forslag ud til behandling på generalforsamlingen 25.2.2016. Det drejer sig om ordensreglerne.

26.5.2015
På bestyrelsesmødet blev arbejdslørdagen planlagt. Endvidere blev info om havesalg opdateret, og der blev fundet en dato til hyggeligt fællesskab. Mere herom senere, datoen er 22. august, så sæt allerede nu kryds.

13.5.2015
Vi har allerede holdt to salgsmøder i år. Have nr. 26 og have nr. 45 er solgt. Næste bestyrelsesmøde er 26. maj. Vi skal bl.a. planlægge vores arbejdslørdag den 6. juni.

23.4.2014
Der er udsendt nyhedsbrev dd., bl.a. med erindring om tre vigtige datoer:
1 Containerservice den 25. - 27. april
2 Arbejdslørdag den 24. maj
3 Kredsens havevandring bliver hos os den 25. juni

26.10.2013
Der er igen sendt nyhedsbrev ud.
Lørdag den 2. november holder vi bestyrelsesmøde, hvor vi bl.a. går rundt til hver enkelt have for at foretage en vandaflæsning.

27.5.2013
Der er sendt nyhedsbrev ud, og programmet for arbejdslørdagen er sat op i skabet.

Bestyrelsesmøde 20.3.2013: 🙂 

Følgende blev behandlet og vedtaget:

  1. Der opsættes et skilt med fiskeret og fiskeregler.
  2. Der bliver etableret et ekstra skab ved affaldsøen beregnet til interne opslag.
  3. Haveejere, der har opgivet email, får nyhedsbrev. Der vedhæftes en fil med en opdateret medlemsliste. Øvrige haveejere kan få udleveret en opdateret medlemsliste ved at henvende sig til formanden.